Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМИЙН  2013-2014  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН  
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
Зохион явагдах ажлууд Хамрах хүрээ Хугацаа Хариуцах эзэн
1 Чадамжид суурилсан сургалт, үнэлгээний тогтолцоог анхан шатны болон техникчийн ангийн сургалтанд нэвтрүүлнэ.  Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
2 Багш нарын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг баталж, хичээлийн хөтөлбөр стандарт хэрэгжилтэнд хяналт тавих    Багш нар 1 сард Тэнхимийн эрхлэгч
3 Чадамжид суурилсан сургалтын  хөтөлбөрийг туршиж хэрэгжүүлнэ.  Сантехник, цахилгааны мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ, Сургалтын алба
4 "Багшийн ёс зүй" сэдэвт лекц семинар зохион явуулах Багш нар 1 сард Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
5 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын сурах бичгийг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх журмын дагуу багш нарын гарын авлага, ном сурах бичиг хэвлүүлэн сургалтанд ашиглах  Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
6 Мэдээллийн технологийн өнөөгийн хөгжлийн талаар болон е- сургалтын талаар нийт багш нарт мэдлэг олгох сургалт, семинар зохион байгуулна. Багш нар 1 сард Тэнхимийн эрхлэгч
Мэдээлэл технологийн ажилтан
7 Монголын багш нарын баярыг угтсан  "Багш бидний бахархал" өдөрлөг Багш нар 1 сард Тэнхимийн эрхлэгч
8 Сургалтын дадлагын үзүүлэх хичээлийг нийгмийн түншлэлийн хамт зохион явуулах Мэргэжлийн багш нар 2 сард Тэнхимийн эрхлэгч
Нийгмийн түншлэлийн алба
9  МСҮТ, коллежуудын Зөвлөх, Тэргүүлэх зэрэгтэй багш нарын сургалт семинарыг зохион явуулах  Багш нар 2 сард Тэнхимийн эрхлэгч
Багш: М.Нарангэрэл
10 Физикийн "АХА" тэмцээн зохион явуулах Анхан шат  II  2 сард Тэнхимийн эрхлэгч
МФБагш нар
11 Сургуулийн  физик олимпиадыг суралцагчдын дунд зохион байгуулна. Анхан шат
Физикийн багш нар
3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
12 Физикийн бодлого хэн сайн бодох вэ? уралдаан зохион явуулах Анхан шат-1
Физикийн багш нар
3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
13 Мэргэжлийн сургуулиудын багш, сурагчдын дунд Физикийн Улсын XI олимпиадыг зохион явуулна. Физикийн багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
14 Сургуулийн сувиллын газарт худаг гаргаж, трансформатор байрлуулна. Мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
15 Оюутны байрны дулааны узелийн засвар хийж  цахилгааны щитийг сольж шинэчилнэ.  Цахилгаан,сантехникийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
16 Шинээр баригдаж байгаа сендвичен барилгын 1,2-р давхарын цахилгаан монтаж,агааржуулалт, ариун цэврийн өрөөний цэвэр бохир усны систем,галын систем,  тоног төхөөрөмжийн цахилгаан монтажийн ажлыг  сургалтын дадлагаар хийнэ    Мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
17 Биеийн тамирын заалны иж бүрэн засварыг үйлдвэрлэлийн дадлагаар  хийнэ. Биеийн тамирын багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
Мэргэжлийн багш нар
18 Мэргэшлийн түвшний шаардлагад нийцүүлэн суралцагчдын мэдлэг, дадал, чадварыг үнэлэх тестийн санг шинэчилнэ. Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
19 "Сургалтын чадамж" аянг багш нарын дунд зохион явуулна. Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ, Сургалтын алба
20 "Шилдэг хичээлийн хэрэглэгдэхүүнтэй багш" шалгаруулна. Багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ, Сургалтын алба
21 Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох журмын дагуу шинээр мэргэжлийн зэрэг авах, зэргээ баталгаажуулах багш нарын материалыг бүрдүүлж, холбогдох газарт хүргүүлнэ.  Багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
22 Нээлттэй хичээлийн сарын аян зохион явуулах Багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
23 Зөвлөх инженер, мэргэшсэн  инженер, зөвлөх, тэргүүлэх мэргэжлийн зэрэгтэй багш нарын нээлттэй хичээлийн аянг зохион явуулах Багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
24 Кабинет, лаборатори, дадлагын газрын аттестатчлал Багш нар 3 сард Тэнхимийн эрхлэгч
25 ЧСС-ыг нэвтрүүлэх зорилгоор нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах аянг нийт багш нарын дунд зохион явуулна. Багш нар 4 сард Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ, Сургалтын алба
26 Сургуулийн математик олимпиадыг суралцагчдын дунд зохион байгуулна. Анхан шат
Математикийн багш нар
4 сард Тэнхимийн эрхлэгч
27 Оюутны эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал зохион байгуулна. Багш нар 4 сард Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
28 Төгсөгчдийн ажлын байртай холбосон талаар тандах судалгааг авч нэгтгэн шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
29 АУБ нар болон залуу багш нарт сургалтын болон анги даалт, бусад бичиг баримт хөтлөлтийн талаар арга зүйн зөвөлгөө өгөх Шинэ багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
30 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын  талаар мэргэжлийн багш нарт сургалт явуулж, шалгалт авах Мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
31 Багш, сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, үзэсгэлэнд оролцох. Мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
32 Хамтран ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах  Мэргэжлийн багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
33 Анхан шатны ангид суралцаж байгаа бүх суралцагчдыг хамруулсан "Бидний мэргэжил-Бидний бахархал" сэдэвт уламжлалт ур чадварын уралдааныг зохион байгуулна.      
34 Математик, Монгол хэл, Физикийн хичээлүүдээр сонгон хичээллэх Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
35 Багш нарын хичээлд сууж сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгөх Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
САЗЗ
36 Техник технологийн тэнхимийн хичээлийн 2-р байранд сургалтын орчинг бүрдүүлэх, нийтийн эзэмшлийн газрыг тохижуулах Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
Өрөөний ахлагч нар
37  Мэргэжил  дээшлүүлэх сургалт семинарт хамрагдах Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
38 Е-хичээлийн бэлтгэл хангаж мэргэжил бүрээр электрон файл бэлтгэх Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
39 Хот, дүүргийн олимдиад, уралдаан тэмцээнд оролцох Багш нар жилд Тэнхимийн эрхлэгч
40 Сургуулийн   цахилгааны мэргэжлийн олимпиадыг суралцагчдын дунд зохион байгуулна. Анхан шат
Цахилгааны багш нар
5 сард Тэнхимийн эрхлэгч
41  Цахилгааны мэргэжлийн улсын уралдаан зохион байгуулна. 
Анхан шат-II
Цахилгааны багш нар
5-р сард  Тэнхимийн эрхлэгч
Цахилгааны багш нар
42 "Сургалт-судалгааны арга зүй" илтгэлүүдээр эмхтгэл гаргана. М.Нарангэрэл 5 сард Тэнхимийн эрхлэгч

 

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn