Алба, хэлтэс
Салбар, нэгжүүд
мэргэжил, сургалт
e-TVET 1.0 систем
харилцагчид
2014.01.15.16.32

Засгийн газрын “Цахим Монгол” хөтөлбөр, “ Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, “Боловсролын салбарт баримтлах мэдээллийн технологийн баримт бодлого”-ыг үндэс болгон ШУТИС-ийн УБ дахь Политехник коллежид баримтлах МТ ын бодлогын баримт бичгийг боловсруулав.

2014.01.15 16:44

Энэхүү журам нь сургуулийн мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, мэдээллийн технологийн техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ үзүүлэх, сургалтын болон албан хэрэгцээний программ хангамжийг хүлээн авах, турших, хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2014.04.17

Сургалт зохицуулалтын алба, багш, суралцагчдын хоорондын харилцаанд мэдээллийн технологийг үр дүнтэй ашиглаж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, сургалтын мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, UniFace системийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

2014.04.17

Энэхүү журам нь сургуулийн компьютер, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж (цаашид “мэдээллийн тоног төхөөрөмж” гэх) -ийн хэвийн үйл ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, програм хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх бүхий л үйл ажиллагааг зохицуулна.

2015.02.24

Барилгын Политехник Коллежийн нийт ажилтан албан хаагчид /сургуулийн захирал, багшаас бусад бүх ажиллагсад/-ын ажлын цагийг цахим машин ашиглан бүртгэх, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, түүнд хяналт тавихад энэхүү журмын зорилго оршино.

2015.11.18

Барилгын Политехник Коллежийн захирлын 2015.10.02-ны өдрийн А/081 тоот тушаалаар батлагдсан "Сургалт, арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг танилцуулж байна.

2015.11.18

Барилгын Политехник Коллежийн захирлын зөвлөлийн 2015.10.29-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж батлагдсан "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам"-ыг танилцуулж байна.

2016.03.03

Барилгын Политехник Коллежийн захирлын 2016.03.01 өдрийн А/016 тоот тушаалаар Барилгын Политехник Коллежийн Үйл ажиллагааны журмыг баталлаа.

2016.03.31

Барилгын Политехник Коллежийн захирлын 2015.11.20 өдрийн А/097 тоот тушаалаар Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус ШТАБ байгуулж, мэргэжлийн анги томиллолоо...

2017.06.06

Барилгын Политехник Коллежийн багш нарын сургалтын ажлын багц цагийг үнэлэх журмыг 2017.01.11 өдрийн А/004 тоот захирлын тушаалаар батлав.

2018.01.08

Барилгын политехник коллежийн хөдөлмөрийн дотоод журам

2018.03.26

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө

Зохиогчийн эрх © “БАРИЛГЫН ПОЛИТЕХНИK КОЛЛЕЖ”-д хамаарна.
Бүх эрх хамгаалагдсан. 2016 он
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 35, Баруун 4-н зам,
Шуудан:
Монгол шуудан - 44, шуудангийн хайрцаг - 660
Утас:
7000-1071, 7000-1072
Факс:
(+976) 11-322797
И-мэйл:
cpc@cc.edu.mn